Przeskocz do treści

O projekcie

Z dniem 01.09.2020 roku Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu rozpoczął realizację projekt nr RPLD-11.03.01-10-049/19 pt. „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Biuro projektu mieści się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2 pokój 12. Kontakt z Koordynatorem Projektu pod numerem 438224024 lub 693134641

INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Numer i nazwa Działania dla Osi: 03 - XI.3 Kształcenie zawodowe

Numer i nazwa Poddziałania: 01 - XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Numer konkursu/naboru: RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19

Tytuł projektu: Dobry zawód, kluczem do przyszłości

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-08-31

Całkowita wartość projektu: 1 935 585,11 zł

Kwota dofinansowania: 1 742 026,51 zł

Realizowany projekt ma dać wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Celem projektu jest dostosowanie, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, kierunków kształcenia zawodowego w CEZ w Sieradzu do potrzeb regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 156 uczniów szkoły – kobiet i mężczyzn.

Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli CEZ kształcenia zawodowego.

Doposażenie i adaptację pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację dla uczniów doradztwa edukacyjno - zawodowego, staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: Odnawialnych źródeł energii; rysunku technicznego, nowoczesnych technik wytwarzania, spawania; programowania sterowników PLC, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz obsługi obrabiarek skrawających konwencjonalnych; obsługi i naprawy samochodów zaawansowanych technologicznie(wprowadzając min. moduł  w języku angielskim); pokryć dachowych i prac dekarskich; nadzorowania i obsługi urządzeń i instalacji energetycznych i cieplnych oraz uzyskanie kwalifikacji  SEP do 1KV.

Wszyscy uczestnicy projektu zrealizuję dodatkowo staże (uczniowie technikum) lub praktyki (uczniowie szkoły branżowej I stopnia, w wym.150godzin/ucznia. Termin realizacji stażu/praktyki I-II 2021r i VII-VIII 2021 r. oraz I-II 2022r.  i VII-VIII 2022 r.

Praktyka/staż będzie realizowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami prowadzącymi działalność zbieżną z obszarem kształcenia. Współpraca przy realizacji praktyki/stażu obejmuje opiniowanie przez pracodawców programu nauczania oraz realizację praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem posiadanych przez niego maszyn/urządzeń.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie (kobiety i mężczyźni) uczący się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu(CEZ)

Placówka w swoich pracowniach realizuje praktyczne kształcenie zawodowe m.in. w zawodach: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Technik mechanik; Technik mechatronik; Technik pojazdów

samochodowych; Technik elektryk; Technik energetyk; Technik elektryk; Technik Budownictwa

oraz uczniowie uczący się w branżowej szkole I stopnia w zawodach; elektryk; murarz-tynkarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; monter mechatronik; mechanik motocyklowy; blacharz samochodowy; ślusarz; dekarz.

Specyfiką Grupy Docelowej jest znaczny udział Uczniów z obszarów wiejskich

Wśród potencjalnych uczestników projektu znajduje się uczniowie z niepełnosprawnościami.

Uzasadnieniem wyboru Grupy Docelowej jest fakt, iż CEZ kształci uczniów w poszukiwanych na rynku zawodach- dla branż stanowiących lokomotywy wzrostu regionu takich jak energetyka, OZE, czy branża budowlana, jednakże niedostosowanie programu kształcenia uczniów do wymogów pracodawców znacznie obniża ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Działania w projekcie odpowiadają na problemy i potrzeby zidentyfikowane w Diagnozie instytucjonalnej

przygotowanej i przeprowadzonej przez CEZ na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkoły i osób objętych wsparciem.

W ramach programu nauczania w poszczególnych zadaniach, zaplanowano zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych w CEZ dla zawodów: technik odnawialnych źródeł energii, technik elektryk, technik mechatronik, technik samochodowy, technik budownictwa, technik mechanik, technik energetyk, blacharz samochodowy oraz dostosowanie/adaptację pracowni obróbki ręcznej dla zawodu technik energetyk i diagnostyki samochodowej dla zawodu technik samochodowy.

Wyposażenie pracowni/warsztatów zapewni wysoką jakość kształcenia i jest zgodne z podstawą programową kształcenia dla danego zawodu.

Wyboru i zakupu doposażenia dokonano zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanym zapotrzebowaniem CEZ w tym zakresie, a także zgodnie z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonego spisu inwentarza, oceny jego stanu technicznego oraz z rekomendacji pracodawców.

Planowane środki w projekcie na wyposażenie/doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w CEZ Sieradz w

nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, oraz dostosowanie adaptacja pracowni, zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego to kwota - 670 947,86 zł.

 

Realizacja zakupów planowana jest w terminie: IX - XII 2020r. zgodnie z procedurami PZP i/lub zasadą konkurencyjności.

Biuro projektu mieści się w siedzibie realizatora projektu: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2 pokój 12,

W ramach realizacji projektu prowadzone są działania promocyjno – informacyjne polegające na:

 • Opracowaniu i wydrukowaniu dwóch wzorów plakatów, które zostały rozwieszone na terenie CEZ (tablica ogłoszeń, pracownie).
 • Zostały opracowane ulotki reklamujące projekt.
 • Przekazano informacje do szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie realizują zajęcia w CEZ.
 • Zostały oznaczone pracownie, w których realizowane są zajęcia i biuro projektu.
 • Dla potrzeb realizacji projektu opracowano i udostępniono zakładkę na stronie internetowej CEZ informującą o realizacji projektu
 • W zakładce zamieszczone będą szczegółowy realizowanego projektu i  harmonogram zajęć prowadzonych w poszczególnych zadaniach.

Sposób zarządzania projektem

Kadra zarządzająca:

1.Koordynator Projektu; odpowiada za realizacja celów projektu; zatrudnienie i zarządzanie personelem; rekrutację; organizację staży/praktyk i współpracę z pracodawcami; zarządzanie kosztami i ryzykiem w projekcie.

Koordynator podejmuje kluczowe decyzje w projekcie i podlega mu pozostały personel merytoryczny i zarządzający.

2.Asystent Koordynatora: promocja i informacja; zgodność procedur wyboru wykonawców z zasadą

konkurencyjności/PZP; zarządzanie bazą personelu; zarządzanie dostawami; ochrona danych osobowych.

3.Specjalista ds. monitoringu: monitoring projektu, w tym wskaźników rezultatu/produktu; moduł monitoring uczestników projektu (sl2014); prowadzenie dokumentacji projektu.

4.Specjalista ds. sprawozdawczości: rozliczenie projektu; sprawozdawczość; przygotowanie WBoP, we współpracy z pozostałym personelem projektu; harmonogram płatności; zmiany w projekcie; bieżąca współpraca z IZ.

5.Księgowa: księgowanie i dokumentowanie rozliczeń; zestawienie(Sl2014)i opis dokumentów księgowych; prowadzenie rachunku projektu.

Spotkania zespołu zarządzającego:1x miesiącu. Preferowaną formą komunikacji jest poczta elektroniczna, poza tym telefon, spotkania bezpośrednie;

Personel projektu posiada wymaganą wiedzę (nabytą we wcześniej zrealizowanych projektach z EFS) w zakresie obowiązku przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn i potrafi ja stosować w codziennej praktyce na rzecz projektu. W trakcie realizacji projektu prowadzony jest równościowy monitoring wskaźników projektu. W skład kadry zarządzające wchodzą zarówno kobiety jak i mężczyźni.

W ramach działań rekrutacyjnych opracowano dokumenty rekrutacyjne, które są dostępne na stronie internetowej szkoły, biurze projektu a także u nauczycieli prowadzących zajęcia w CEZ. Rekrutacja, rozpocznie się od dnia 01.09.2020r i potrwa do końca października 2020r.

Trwałość projektu po jego zakończeniu zostanie zachowana przez Wnioskodawcę poprzez kontynuację działań o podobnym charakterze, tj: kształcenia zawodowego, szkoleń i skierowanie ich do uczniów z terenu woj. łódzkiego oraz poprzez wykorzystanie zakupionych w projekcie środków trwałych do realizacji w/w działań.

Rezultaty jakie są planowane to uczestnictwo156 uczniów realizujących zajęcia praktyczne w CEZ w Sieradzu, w tym 4 kobiety.

 

 

Poniższy tekst proszę o wstawienie do poszczególnych zadań

Zadanie 1

Odnawialne źródła energii jako energia teraźniejszości i przyszłości-zajęcia specjalistyczne dla uczniów CEZ w Sieradzu z kierunków: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik urządzeń sanitarnych, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.

Zadanie skierowane jest do 16 uczniów kobiet i mężczyzn, uczestników projektu.

Prowadzone będą w wymiarze: 8 – 16 godzin w miesiącu przez 2 nauczycieli zatrudnionych w CEZ.

W 1 grupie (8 uczniów) x 4 h/tydz./grupę x 40 tyg/edycję x 2 edycje.

Łącznie: 320 godzin (2gr. x 160h/gr.) dla 16 uczniów (2 gr x 8 uczniów)

Program zajęć obejmuje 2 moduły.

Moduł 1, m.in. :zastosowanie zestawów solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę; dobór, montaż zestawów hybrydowych grzewczych; regulacja i konserwacja urządzeń;

MODUŁ 2, m.in.: rodzaje paneli fotowoltaicznych i generatorów prądu; dobór instalacji; montaż i uruchamianie układu hybrydowego panel fotowoltaiczny/elektrownia wiatrowa; konserwacja urządzeń.

Efekty uczenia to m.in.:

 • uczeń zna zastosowanie oraz rodzaje wykorzystywanych zestawów solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicznych ;
 • montuje i uruchamia układy hybrydowe;
 • wykonuje regulacje i konserwacje urządzeń.

Zadanie 2

Posługiwanie się zawodowym rysunkiem technicznym, korzystanie z nowoczesnych technik wytwarzania z możliwością uzyskania kwalifikacji cięcia termicznego metali i spawania metodą MAG i MMA- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom kształcących się w zawodach: Technik pojazdów samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Murarz tynkarz

Zadanie skierowane do 64 uczniów (kobiety i mężczyźni).

Zajęcia prowadzone w wymiarze: 8 – 16 godzin w miesiącu przez 4nauczycieli nauczycieli zatrudnionych w CEZ.

W 4 grupach po 8 uczniów, MMA: dwie grupy i MAG: dwie grupy x 5, 6 godzin w tygodniu dla grupy  x 30 tygodni dla edycji x 2 edycje. Łącznie: 1360godzin 8grup x 170 godzin na grupę dla 64 uczniów 8 grup x 8 uczniów.

Program realizowanych zajęć składa się z 4 modułów, w tym:

MODUŁ I – zawodowy rysunek techniczny, ćwiczenia cięcia gazowego i plazmowego (288 godzin);

MODUŁ II – nowoczesne techniki wytwarzania(192 godzin);

MODUŁ III – nauka spawania metody MAG lub MMA wg normy ISO 9606 – 1672 godzin;

MODUŁ IV – złącze spawane – technologia spawania zgodna z normą ISO 9606-1 – 208godzin.

Zajęcia każda grupa kończy egzaminem i wydaniem Certyfikatu oraz Książeczki Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (Instytucja Walidująca i Certyfikująca).

Efekty uczenia to m.in. uczeń:

 • posługuje się zawodowym rysunkiem technicznym;
 • opracowuje i czyta dokumentację procesów technologicznych;
 • nabędzie kwalifikację spawania metodą MMA lub MAG
 • cięcia termicznego stali: gazowego i plazmą.

Zadanie 3

Programowania sterowników PLC, obrabiarek sterowanych numerycznie oraz obsługa obrabiarek skrawających konwencjonalnych prowadzone modułowo - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik, mechatronik, technik energetyk, technik pojazdów samochodowych

Zadanie skierowane jest do 20 uczniów (kobiety i mężczyźni).

Zajęcia prowadzone w wymiarze :8 – 16 godzin w miesiącu, przez 3 nauczycieli zatrudnionych w CEZ.

W 2 grupach 5 uczniów x 4 godziny w tygodniu dla grupy x 30 tygodni dla edycji x 2 edycje. Łącznie: 480 godzin  (4grupy x 120godzin dla grupy ) dla 20 uczniów (4grupy x 5 uczniów).

Program realizowanych zajęć składa się z 3 modułów, w tym: po 40godzin:

MODUŁ I: MECHATRONIKA – STEROWANIE I REGULACJA (m.in.: pomiary, programowanie i testowanie układu mechatronicznego z wykorzystaniem sterownika PLC);

MODUŁ II: MECHATRONIKA – URZĄDZENIA STERUJĄCE I WYKONAWCZE (m.in.: montowanie układu

elektropneumatycznego; programowanie i testowanie układu z wykorzystaniem sterownika PLC); MODUŁIII: MECHATRONIKA – OSN (m.in.: budowa i obsługa frezarki CNC, programowanie toczenia/frezowania, itp.)

Efekty uczenia to m.in. uczeń:

 • obsługuje i programuje obrabiarki CNC oraz obrabiarki konwencjonalne z odczytem cyfrowym,
 • posługuje się narzędziami pomiarowymi oraz programem typu CAD;
 • podłącza i programuje sterowników PLC.

Zadanie 4

Obsługa i naprawa samochodów zaawansowanych technologicznie z modułem zajęć specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim.- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom kształcących się w zawodach : technik pojazdów samochodach, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów Samochodach, blacharz samochodowy

Zadanie skierowane jest do 20 uczniów.

Zajęcia prowadzone w wymiarze: 8 – 16 godzin w miesiącu, przez 5n-li zatrudnionych w CEZ.

W 2 grupach 5 uczniów x 8 godzin w tygodniu dla grupy x 30 tygodni dla edycji x 2edycje.

Łącznie: 960 godzin (4grupy x 240 godzin dla grupy) dla 20 uczniów (4 grupy x 5 uczniów)

Program prowadzonych zajęć będzie zawierał m.in.:

 • obsługa i naprawa samochodów zaawansowanych technologicznie;
 • bezpieczna eksploatacja,
 • diagnostyka i naprawy;
 • rozwiązania techniczne minimalizujące szkodliwą emisję;
 • napędy hybrydowe i elektryczne;
 • organizacja i zarządzanie warsztatem sam.

Część zajęć będzie realizowana w języku angielskim ucząc zwrotów zawodowych.

Efekty uczenia to m.in. uczeń

 • posługuje się językiem angielskim branżowym;
 • obsługuje i naprawia samochody zaawansowane technologicznie,
 • zna napędy hybrydowe/elektryczne;
 • organizuje pracę
 • zarządza warsztatem. w języku angielskim,

Zadanie 5

Wykonywania pokryć dachowych oraz prac dekarskich w budownictwie - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom kształcącym się w zawodach : technik budownictwa, monterzabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Zadanie skierowane do16 uczniów (kobiety i mężczyźni).

Zajęcia prowadzone w wymiarze: 8 – 16 godzin w miesiącu przez 2nauczycieli zatrudnionych w CEZ.

W jednej grupie 8 uczniów x 5 godzin w tygodniu dla grupy x 30tygodni na edycję x 2 edycje. Łącznie: 300 godzin (2grupy x 150godzin/grupę) dla 16 uczniów (2 grupy  x 8 uczniów).

Program prowadzonych zajęć będzie zawierał m.in.:

 • wykonywanie prac dekarskich i obróbki blacharskiej,
 • przygotowywanie otworów pod okna,
 • montaż pokryć dachów blachą

Efekty uczenia to m.in. :uczeń zna

 • rozwiązania materiałowe stosowanych w pokryciach dachowych;
 • odczytuje dokumentację techniczną;
 • wykorzystuje rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i technologiczne w robotach dekarskich.

Zadanie 6

Nadzorowanie i obsługa instalacji i urządzeń energetycznych realizowane w kształceniu modułowym oraz uzyskanie kwalifikacji i uprawnień elektrycznych do 1 kV- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom kształcącym się w zawodach: technik energetyk, technik elektryk, elektryk

Zadanie skierowane do 20 uczniów (kobiety i mężczyźni).

Zajęcia prowadzone w wymiarze: 8 – 16godzin w miesiącu przez 2nauczycieli zatrudnionych w CEZ.

W 2 grupach 5uczniów x 2,5godziny tygodniowo dla grupy x 40 tygodni w edycji  x 2 edycje.

Łącznie: 400h (4grrupy x 100h dla grupy) dla 20uczniów (4grupy x 5 uczniów).

Program prowadzonych zajęć będzie zawierał m.in.:

Moduł I: m.in. :zasady zakresy i częstość wykonywania pomiarów elektrycznych; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV; urządzenia przyłączone

do krajowej sieci; aparatura kontrolno-pomiarowa;

Moduł II, m.in. :sieci i instalacje cieplne, kotły parowe oraz wodne; urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody; turbiny parowe oraz wodne; urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze;

Zajęcia w zadaniu dla grupy kończą się egzaminem przed Komisją SEP (I/W i I/C), wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji SEP do 1kV.

Efekty uczenia się to m.in. uczeń:

 • zna i wykorzystuje w praktyce zasady budowy, eksploatacji/bezpiecznego użytkowania urządzeń elektroenergetycznych
 • posiada kompetencje zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (w zakresie eksploatacji E urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV);
 • zna i wykorzystuje w praktyce zasady budowy, eksploatacji i bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji cieplnych.

Zadanie 7

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów CEZ Sieradz.

Zadanie skierowane do 32 uczniów (kobiety i mężczyźni).

Prowadzone w wymiarze: 8 – 16godzin w miesiącu przez 1nauczyciela zatrudnionego w CEZ.

W 2 grupach po 8 uczniów x 3 – 4 godziny w tygodniu dla grupy x 15 tygodni dla edycji x 2 edycje.

Łącznie:200h(4gr.*50h/gr)dla 32UP(4gr*8UP).

Program prowadzonych zajęć będzie zawierał m.in.:

 • zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe;
 • świat zawodów i rynek pracy (zawody deficytowe/nadwyżkowe),
 • metody poszukiwania pracy; rynek
 • edukacyjny;
 • utworzenie portfolio zawierającego CV i list motywacyjny,
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Efekty uczenia się to m.in. uczeń:

 • planuje ścieżkę dalszej edukacji i kariery z uwzględnieniem własnych predyspozycji;
 • zna lokalny rynek pracy;
 • opracowuje dokumentację aplikacyjną

Zadanie 8

Organizacja we współpracy z pracodawcami staży/praktyk dla uczniów

Wszyscy uczestnicy projektu zrealizuję dodatkowo staże (uczniowie technikum) lub praktyki (uczniowie szkoły branżowej I stopnia, w wym.150godzin/ucznia. Termin realizacji stażu/praktyki I-II 2021r i VII-VIII 2021 r. oraz I-II 2022r.  i VII-VIII 2022 r.

Praktyka/staż będzie realizowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami prowadzącymi działalność zbieżną z obszarem kształcenia. Współpraca przy realizacji praktyki/stażu obejmuje opiniowanie przez pracodawców programu nauczania oraz realizację praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem posiadanych przez niego maszyn/urządzeń.

Zadanie 9

Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli CEZ w Sieradzu

Zadanie skierowanie do nauczycieli CEZ w Sieradzu chcących podnosić swoją wiedzę, kompetencję i umiejętności.

1.Studia podyplomowe - Menadżer motoryzacji:160h,dla 1nauczyciel, który uzyska kwalifikacje w ramach których nabędzie kompetencje m.in. zarządzania, konstruowania biznesplanu, tworzenia planów marketingowych, budżetowania w branży motoryzacyjnej.

2.Cykl 11 szkoleń specjalistycznych z branży samochodowej,łącznie160h, dla 1n-la kierunków j/w, który nabędzie kompetencje do prowadzenia zajęć z uczenia kierunków samochodowych w zakresie: oświetlenia ksenonowego; systemów bezpieczeństwa pojazdów; przeprogramowania sterowników pojazdów; systemów start & stop; samochodów elektrycznych i hybrydowych; SEP do1KV;systemów kontroli ciśnienia w ogumieniu; elektroniki samochodowej; sterowników samochodowych; diagnostyki i obsługi silników; systemów common rail.

3.Szkolenie dla 17n-li(1K/16M)z zakresu obsługi zakupionego w ramach projektu sprzętu i pomocy dydaktycznych. Łącznie 24h,dla 17n-li,którzy nabędą kompetencje obsługi i wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z uczniem.

Biuro projektu mieści się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2 pokój 12. Kontakt z Koordynatorem Projektu pod numerem 438224024 lub 693134641

Koordynator Projektu                                                                                                       Dariusz Śmigiera