Przeskocz do treści

Zadania

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 168 w tym 8 kobiet  i 160 mężczyzn uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 nauczycieli (1kobieta i 16 mężczyzn kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: odnawialnych źródeł energii; napraw blacharskich, spawania metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, kwalifikacji SEP do 1 kV.  Projekt będzie realizowany w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, które uczą się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (CEZ) - placówka prowadzi praktyczne kształcenie zawodowe m.in. w zawodach: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (T/Oze); Technik urządzeń sanitarnych (T/UrzS); Technik mechanik (T/Mch); Technik mechatronik (T/Mtr); Technik pojazdów samochodowych (T/Sam); Technik elektryk (T/El); Technik energetyk (T/Enrg); elektryk; murarz-tynkarz (M/T); monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (M/zabud); monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (M/UrzS); mechanik pojazdów samochodowych (M/Sam); elektromechanik pojazdów samochodowych (Em/Sam);monter mechatronik (M/Mtr); monter mechanik (M/Mch); blacharz samochodowy (B/Sam); ślusarz, lakiernik.

Uzasadnieniem wyboru grupy docelowej jest fakt, iż CEZ kształci uczniów w poszukiwanych na rynku zawodach, w tym dla branż zgodnych z RIS takich jak energetyka (w tym OZE) czy zaawansowane materiały budowlane, dla branży samochodowej, jednakże niedostosowanie umiejętności uczniów do wymogów pracodawców znacznie obniża ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Działania w projekcie odpowiadają na problemy i potrzeby zidentyfikowane w diagnozie instytucjonalnej przygotowanej i przeprowadzonej przez CEZ  na podstawie indywidualnego zapotrzebowania placówki i osób (uczniów i nauczycieli) objętych wsparciem i zatwierdzonej przez organ prowadzący oraz na problemy i potrzeby zawarte w diagnozie regionalnej stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu.

Wnioski z Diagnozy:

Niedostosowanie programów kształcenia zawodowego w CEZ do zmieniających się wymogów rynku pracy, brak możliwości nabycia w ramach programu kształcenia poszukiwanych na rynku uprawnień i kwalifikacji, niedostosowanie

Uczniów Techników i Branżowych Szkół I stopnia realizujący w CEZ zajęcia praktyczne (na podstawie umowy CEZ ze szkołami kształcenia zawodowego województwa łódzkiego), kształcący się na w/w kierunkach, spośród których wsparciem w projekcie zostanie objętych 168 ucz.(8K/160M).
Nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe na w/w kierunkach, spośród których wsparciem w projekcie zostanie objętych 19 nauczycieli (2K/17M). Uczniowie technikum stanowią ok.65% a branżowa szkoła: ok.35% grupy docelowej. Specyfiką grupy docelowej jest znaczny ponad 65% udział uczestników projektu z obszarów wiejskich.

W projekcie znalazły się zadania, które mają zapewnić realizację założonych celów oraz dać możliwość uczniom na uzyskanie wiedzy i kompetencji z określonego zakresu wiedzy. W zadaniu 2 i 7 uczniowie będą mogli ponadto zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

CEZ zapewni młodzieży dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz możliwość uzyskania uprawnień zawodowych. Ponadto w ramach projektu placówka doposaży swoje pracownie w nowoczesny sprzęt, który po zakończeniu działań projektowych pozostanie na jej wyposażeniu. Za pieniądze z projektu zostaną zakupione m.in.: tester diagnostyczny o wartości, tester napędów hybrydowych, nagrzewnica indukcyjna, tokarka, frezarka oraz mnóstwo drobniejszych urządzeń i narzędzi.

14.07.2019

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu od dnia 01.09.2018 rozpoczął realizację projekt nr RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/18 pt. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjentem jest Powiat Sieradzki/ Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Projekt realizowany jest w ramach:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

                   Numer i nazwa Działania dla Osi: XI.3 Kształcenie zawodowe

                    Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1 Kształcenie zawodowe

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 778 795,53zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 600 915,97zł

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 168 w tym 8 kobiet  i 160 mężczyzn uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 nauczycieli (1kobieta i 16 mężczyzn kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: odnawialnych źródeł energii; napraw blacharskich, spawania metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, kwalifikacji SEP do 1 kV.

Projekt jest realizowany w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Od 01.09.2018r do 19.06.2019r zrealizowano pierwszą edycji projektu.

Grupę docelową projektu stanowili uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Działania w projekcie odpowiadają na problemy i potrzeby zidentyfikowane w diagnozie instytucjonalnej.

W projekcie znalazły się zadania, które mają zapewnić realizację założonych celów oraz dać możliwość uczniom na uzyskanie wiedzy i kompetencji z określonego zakresu wiedzy. W zadaniu 2 i 7 uczniowie zdobywali dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

W ramach realizacji projektu młodzież miała zaplanowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz możliwość uzyskania uprawnień zawodowych. W ramach projektu CEZ doposażyła swoje pracownie w nowoczesny sprzęt, który po zakończeniu działań projektowych pozostanie na jej wyposażeniu.

Poniżej przedstawione jest sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań.

 

ZADANIE 1 Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik odnawialnych źródeł energetyki odnawialnej, Technik urządzeń sanitarnych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

W zadaniu uczestniczyło 10 uczniów (0K/10M). Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli. Zrealizowano łącznie 160 godzin.

Realizowany program nauczania składał się z 2 modułów: I moduł obejmował: rodzaje i zastosowanie zestawów solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę; zasady doboru zestawów grzewczych hybrydowych; montaż i uruchamianie układu hybrydowego; II moduł obejmował: rodzaje i parametry paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych; zasady doboru instalacji; montaż i uruchamianie układu hybrydowego (paneli fotowoltaicznych/elektrowni wiatrowych);

Uczestnik projektu po zakończeniu zajęć zna budowę i  zasady działania urządzeń grzewczych oraz produkujących prąd (paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych); wykonuje czynności w zakresie montażu, obsługi, konserwacji oraz diagnozowania uszkodzeń układów hybrydowych grzewczych i produkujących prąd.

 

ZADANIE 2 Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskanie kwalifikacji spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom (z kierunków: Technik pojazdów samochodowych, Technik Mechanik, Technik mechatronik, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechanik, Murarz-tynkarz) uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz nabywanie kwalifikacji.

W zadaniu uczestniczyło 32 uczniów (0K/32M). Zajęcia prowadziło 4 nauczycieli. Zrealizowano zajęcia z 4 grupami, 8 osobowymi. Łącznie zrealizowano 680 godzin.

Program zajęć obejmował realizację 4 modułów, w tym m.in.: Naprawy blacharskie nadwozi samochodowych, Technologie renowacji samochodów zabytkowych; Praktyczna nauka spawania metody MAG lub MMA wg normy ISO 9606-1 – 84; Złącze spawane – technologia spawania zgodna z normą ISO 9606-1 – (26h);

Zajęcia ze spawania były kończone egzaminem i wydaniem Certyfikatów oraz Książek Spawacza, które wystawiał Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Kwalifikacje spawania metody MMA uzyskało 16 uczniów i MAG 16 uczniów.
Uczestnik po zakończeniu zajęć m.in.: wykonuje naprawy blacharskie nadwozi samochodowych; zna i stosuje technologie renowacji samochodów zabytkowych oraz zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (spawacz metodą MAG/MMA) wykonuje prace spawalnicze w zakresie uzyskanych uprawnień;

ZADANIE 3 Mechatronika –  technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik mechatronik, Monter mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

W zadaniu uczestniczyło 10 uczniów (0K/10M). Zajęcia prowadzone były przez 3 nauczycieli. Zrealizowano 24 godzin.

Program nauczania składa się z 3 modułów mechatronicznych: sterowanie i regulacja (m.in.: pomiary diagnostyczne, programy specjalistyczne do sterowników PLC, programowanie, uruchamianie, testowanie systemów mechatronicznych); urządzenia sterujące wykonawcze (m.in.: montaż, programowanie, uruchamianie i testowanie układu elektropneumatycznego); OSN (m.in.: budowa i obsługa: tokarki/frezarki; programowanie obróbki na tokarce/frezarce);
Po zakończeniu zajęć uczestnik projektu, m.in.: wykonuje pomiary diagnostyczne; posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym sterowników PLC; montuje, programuje i uruchamia układy elektropneumatyczne; wykonuje programowanie obróbki na tokarce/frezarce).

 

ZADANIE 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W zadaniu udział wzięło  20 uczniów(1K/19M), uczestnicy zadania muszą już być w projekcie. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela – doradcę zawodowego. Łącznie zrealizowani 100 godzin.

Program zajęć obejmie min.: poznanie własnych predyspozycji; opis zawodów; narzędzia i metody planowania kariery zawodowej; informacja na temat lokalnego rynku pracy; zawody deficytowe i nadwyżkowe; CV i list motywacyjny; rozmowa kwalifikacyjna; podstawy prawa pracy;
Uczestnik projektu po zakończeniu zajęć m.in.: zna własne predyspozycje i uzdolnienia; potrafił planować ścieżkę dalszej edukacji i kariery z uwzględnieniem własnych predyspozycji; znał lokalny rynek  pracy i podstawy prawa pracy; opracowuje dokumentację  aplikacyjną;

 

ZADANIE 5 Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych

W zadni uczestniczyło 12 uczniów (12M). Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycieli. Łącznie zrealizowano 440 godzin.

Zajęcia składały się z 5 modułów dotyczących serwisowania: I moduł - hamulce, zawieszenie, układ przeniesienia napędu; II moduł - oświetlenie, układ kierowniczy, recykling; III moduł motocykle - zajęcia w języku angielskim; IV moduł - silniki, nadwozia, koła; V moduł urządzenia elektryczne i elektroniczne;

W efekcie realizacji zajęć uczestnik m.in.: posiadł wiedzę nt. innowacyjnych rozwiązań w transporcie (samochód autonomiczny); wykonywał czynności serwisowe podstawowych podzespołów w pojazdach samochodowych i w motocyklach; posługiwał się językiem branżowym angielskim w stopniu komunikatywnym;

ZADANIE 6 Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunków Technik budownictwa, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

W zadaniu uczestniczyło 8 uczniów (2K 6M). Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli. Łącznie zrealizowano 150 godzin.

Program modułowy obejmie 2 moduły: I - moduł teoretyczny, w tym, m.in. :rozwiązania materiałowe stosowane w pokryciach dachowych; czytanie dokumentacji technicznej; technologie robót dekarskich i montażowych;

II- moduł praktyczny, w tym m.in.: praktyczne zastosowanie rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w robotach dekarskich; wykonywanie wybranych prac  budowlanych; pokazy instruktażowe (np. montaż okien, obróbka blacharska);

W efekcie udziału w projekcie uczeń m.in.: posiadł wiedzę nt. rozwiązań materiałowych stosownych w pokryciach dachowych; potrafił czytać dokumentację techniczną; znał i stosował rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i technologiczne w robotach dekarskich; wykonywał wybrane prace budowlane;

 

ZADANIE 7 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik elektryk, Technik energetyk, elektryk uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.
W zadaniu uczestniczyło 12 uczniów (12M). Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli. Łącznie zrealizowano 200h.

Program nauczania składał się z 2 modułów: I moduł - (nabycie kompetencji): eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych m.in.: budowa i eksploatacja  urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, aparatura kontrolno-pomiarowa, ochrona przeciwporażeniowa, zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Oraz II moduł - (uzyskanie kwalifikacji) : eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1 KV (50h), w tym m.in.: ochrona od porażeń, wymagania w zakresie przewodów i uziomów, ogólne warunki eksploatacji urządzeń, pomiary elektryczne; BHP.
Udział w zadaniu zakończony był egzaminem przed Komisją SEP. 12 uczniów  uzyskało certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji eksploatacji urządzeń sieci instalacji elektrycznych do 1 kV.

 

Udział we wszystkich zadaniach oraz nabyte umiejętności i kompetencje zostały potwierdzone wydanymi przez CEZ w Sieradzu zaświadczeniem, kwalifikacje zdobyte w zadaniu 2 lub 7 potwierdzone są przez właściwe instytucje walidujące.

 

ZADANIE 8 Organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami.

Staże/praktyki realizowane są we współpracy z potencjalnymi pracodawcami prowadzącymi działalność zbieżną z obszarem kształcenia a operującymi na lokalnym rynku pracy.

Uczniowie technikum realizują staże a uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej praktyki.

Pracodawcy współpracując przy realizacji stażu/praktyki uczestniczyli, opiniowali i współtworzyli programy nauczania realizowane podczas stażu/praktyki u pracodawcy z wykorzystaniem posiadanych przez niego maszyn/urządzeń.

Uczniowie realizują staże/praktyki w wymiarze 150 godzin na ucznia.

W pierwszej edycji staże/praktyki realizuje 84 uczniów, którzy wcześniej skończyli zajęcia w poszczególnych zadaniach.

Staże/praktyki realizowane są od lutego 2019r i zakończą się w sierpniu 2019r.

Umiejętności i kompetencje nabyte podczas stażu/praktyki są potwierdzone wydanym przez pracodawcę zaświadczeniem.

 

ZADANIE 9 Wyposażenie/ doposażenie pracowni dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik elektryk, Technik mechatronik w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.

 

ZADANIE 10 Wyposażenie/ doposażenie pracowni dla zawodu Blacharz samochodowy, Ślusarz, Lakiernik, Technik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, oraz zwiększanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

W ramach zad. 9-10  zaplanowano zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych dla zawodów: technik Oze, T/El; T/Mtr, B/Sam, Ślusarz, Lakiernik, T/Sam, T/Bud.

Wyposażenie pracowni/warsztatów w ramach zad.9-10 odpowiada potrzebom CEZ, zapewnia wysoką jakość kształcenia i jest zgodne z podstawą program kształcenia dla danego zawodu.

Wyboru doposażenia dokonano zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanym zapotrzebowaniem CEZ w tym zakresie, a także z zgodnie z posiadanym przez CEZ wyposażeniem, z wnioskami wynikającymi z przeprowadzenia spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia, uwzględniającym rekomendacje otoczenia społ.- gospodarczego.

 

Realizowane są również szkolenia dla  17 nauczycieli (2K/15M) z zakresu obsługi zakupionego sprzętu. Szkolenia prowadzone są przez przedstawicieli serwisów maszyn i urządzeń zakupionych w ramach realizacji zakupów zgodnych z budżetem projektu.

W kolejnym roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą zajęcia drugiej edycji naszego projektu. Zajęcia realizowane będą w tych samych zadaniach.

 

opracował: Dariusz Śmigiera