Przeskocz do treści

Zadania

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 168 w tym 8 kobiet  i 160 mężczyzn uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 nauczycieli (1kobieta i 16 mężczyzn kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: odnawialnych źródeł energii; napraw blacharskich, spawania metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, kwalifikacji SEP do 1 kV.  Projekt będzie realizowany w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, które uczą się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (CEZ) - placówka prowadzi praktyczne kształcenie zawodowe m.in. w zawodach: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (T/Oze); Technik urządzeń sanitarnych (T/UrzS); Technik mechanik (T/Mch); Technik mechatronik (T/Mtr); Technik pojazdów samochodowych (T/Sam); Technik elektryk (T/El); Technik energetyk (T/Enrg); elektryk; murarz-tynkarz (M/T); monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (M/zabud); monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (M/UrzS); mechanik pojazdów samochodowych (M/Sam); elektromechanik pojazdów samochodowych (Em/Sam);monter mechatronik (M/Mtr); monter mechanik (M/Mch); blacharz samochodowy (B/Sam); ślusarz, lakiernik.

Uzasadnieniem wyboru grupy docelowej jest fakt, iż CEZ kształci uczniów w poszukiwanych na rynku zawodach, w tym dla branż zgodnych z RIS takich jak energetyka (w tym OZE) czy zaawansowane materiały budowlane, dla branży samochodowej, jednakże niedostosowanie umiejętności uczniów do wymogów pracodawców znacznie obniża ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Działania w projekcie odpowiadają na problemy i potrzeby zidentyfikowane w diagnozie instytucjonalnej przygotowanej i przeprowadzonej przez CEZ  na podstawie indywidualnego zapotrzebowania placówki i osób (uczniów i nauczycieli) objętych wsparciem i zatwierdzonej przez organ prowadzący oraz na problemy i potrzeby zawarte w diagnozie regionalnej stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu.

Wnioski z Diagnozy:

Niedostosowanie programów kształcenia zawodowego w CEZ do zmieniających się wymogów rynku pracy, brak możliwości nabycia w ramach programu kształcenia poszukiwanych na rynku uprawnień i kwalifikacji, niedostosowanie

Uczniów Techników i Branżowych Szkół I stopnia realizujący w CEZ zajęcia praktyczne (na podstawie umowy CEZ ze szkołami kształcenia zawodowego województwa łódzkiego), kształcący się na w/w kierunkach, spośród których wsparciem w projekcie zostanie objętych 168 ucz.(8K/160M).
Nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe na w/w kierunkach, spośród których wsparciem w projekcie zostanie objętych 19 nauczycieli (2K/17M). Uczniowie technikum stanowią ok.65% a branżowa szkoła: ok.35% grupy docelowej. Specyfiką grupy docelowej jest znaczny ponad 65% udział uczestników projektu z obszarów wiejskich.

W projekcie znalazły się zadania, które mają zapewnić realizację założonych celów oraz dać możliwość uczniom na uzyskanie wiedzy i kompetencji z określonego zakresu wiedzy. W zadaniu 2 i 7 uczniowie będą mogli ponadto zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

CEZ zapewni młodzieży dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz możliwość uzyskania uprawnień zawodowych. Ponadto w ramach projektu placówka doposaży swoje pracownie w nowoczesny sprzęt, który po zakończeniu działań projektowych pozostanie na jej wyposażeniu. Za pieniądze z projektu zostaną zakupione m.in.: tester diagnostyczny o wartości, tester napędów hybrydowych, nagrzewnica indukcyjna, tokarka, frezarka oraz mnóstwo drobniejszych urządzeń i narzędzi.

14.07.2019

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu od dnia 01.09.2018 rozpoczął realizację projekt nr RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/18 pt. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjentem jest Powiat Sieradzki/ Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Projekt realizowany jest w ramach:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

                   Numer i nazwa Działania dla Osi: XI.3 Kształcenie zawodowe

                    Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1 Kształcenie zawodowe

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 778 795,53zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 600 915,97zł

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 168 w tym 8 kobiet  i 160 mężczyzn uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 nauczycieli (1kobieta i 16 mężczyzn kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: odnawialnych źródeł energii; napraw blacharskich, spawania metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, kwalifikacji SEP do 1 kV.

Projekt jest realizowany w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Od 01.09.2018r do 19.06.2019r zrealizowano pierwszą edycji projektu.

Grupę docelową projektu stanowili uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Działania w projekcie odpowiadają na problemy i potrzeby zidentyfikowane w diagnozie instytucjonalnej.

W projekcie znalazły się zadania, które mają zapewnić realizację założonych celów oraz dać możliwość uczniom na uzyskanie wiedzy i kompetencji z określonego zakresu wiedzy. W zadaniu 2 i 7 uczniowie zdobywali dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

W ramach realizacji projektu młodzież miała zaplanowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz możliwość uzyskania uprawnień zawodowych. W ramach projektu CEZ doposażyła swoje pracownie w nowoczesny sprzęt, który po zakończeniu działań projektowych pozostanie na jej wyposażeniu.

Poniżej przedstawione jest sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań.

 

ZADANIE 1 Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik odnawialnych źródeł energetyki odnawialnej, Technik urządzeń sanitarnych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

W zadaniu uczestniczyło 10 uczniów (0K/10M). Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli. Zrealizowano łącznie 160 godzin.

Realizowany program nauczania składał się z 2 modułów: I moduł obejmował: rodzaje i zastosowanie zestawów solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę; zasady doboru zestawów grzewczych hybrydowych; montaż i uruchamianie układu hybrydowego; II moduł obejmował: rodzaje i parametry paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych; zasady doboru instalacji; montaż i uruchamianie układu hybrydowego (paneli fotowoltaicznych/elektrowni wiatrowych);

Uczestnik projektu po zakończeniu zajęć zna budowę i  zasady działania urządzeń grzewczych oraz produkujących prąd (paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych); wykonuje czynności w zakresie montażu, obsługi, konserwacji oraz diagnozowania uszkodzeń układów hybrydowych grzewczych i produkujących prąd.

 

ZADANIE 2 Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskanie kwalifikacji spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom (z kierunków: Technik pojazdów samochodowych, Technik Mechanik, Technik mechatronik, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechanik, Murarz-tynkarz) uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz nabywanie kwalifikacji.

W zadaniu uczestniczyło 32 uczniów (0K/32M). Zajęcia prowadziło 4 nauczycieli. Zrealizowano zajęcia z 4 grupami, 8 osobowymi. Łącznie zrealizowano 680 godzin.

Program zajęć obejmował realizację 4 modułów, w tym m.in.: Naprawy blacharskie nadwozi samochodowych, Technologie renowacji samochodów zabytkowych; Praktyczna nauka spawania metody MAG lub MMA wg normy ISO 9606-1 – 84; Złącze spawane – technologia spawania zgodna z normą ISO 9606-1 – (26h);

Zajęcia ze spawania były kończone egzaminem i wydaniem Certyfikatów oraz Książek Spawacza, które wystawiał Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Kwalifikacje spawania metody MMA uzyskało 16 uczniów i MAG 16 uczniów.
Uczestnik po zakończeniu zajęć m.in.: wykonuje naprawy blacharskie nadwozi samochodowych; zna i stosuje technologie renowacji samochodów zabytkowych oraz zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (spawacz metodą MAG/MMA) wykonuje prace spawalnicze w zakresie uzyskanych uprawnień;

ZADANIE 3 Mechatronika –  technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik mechatronik, Monter mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

W zadaniu uczestniczyło 10 uczniów (0K/10M). Zajęcia prowadzone były przez 3 nauczycieli. Zrealizowano 24 godzin.

Program nauczania składa się z 3 modułów mechatronicznych: sterowanie i regulacja (m.in.: pomiary diagnostyczne, programy specjalistyczne do sterowników PLC, programowanie, uruchamianie, testowanie systemów mechatronicznych); urządzenia sterujące wykonawcze (m.in.: montaż, programowanie, uruchamianie i testowanie układu elektropneumatycznego); OSN (m.in.: budowa i obsługa: tokarki/frezarki; programowanie obróbki na tokarce/frezarce);
Po zakończeniu zajęć uczestnik projektu, m.in.: wykonuje pomiary diagnostyczne; posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym sterowników PLC; montuje, programuje i uruchamia układy elektropneumatyczne; wykonuje programowanie obróbki na tokarce/frezarce).

 

ZADANIE 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W zadaniu udział wzięło  20 uczniów(1K/19M), uczestnicy zadania muszą już być w projekcie. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela – doradcę zawodowego. Łącznie zrealizowani 100 godzin.

Program zajęć obejmie min.: poznanie własnych predyspozycji; opis zawodów; narzędzia i metody planowania kariery zawodowej; informacja na temat lokalnego rynku pracy; zawody deficytowe i nadwyżkowe; CV i list motywacyjny; rozmowa kwalifikacyjna; podstawy prawa pracy;
Uczestnik projektu po zakończeniu zajęć m.in.: zna własne predyspozycje i uzdolnienia; potrafił planować ścieżkę dalszej edukacji i kariery z uwzględnieniem własnych predyspozycji; znał lokalny rynek  pracy i podstawy prawa pracy; opracowuje dokumentację  aplikacyjną;

 

ZADANIE 5 Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych

W zadni uczestniczyło 12 uczniów (12M). Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycieli. Łącznie zrealizowano 440 godzin.

Zajęcia składały się z 5 modułów dotyczących serwisowania: I moduł - hamulce, zawieszenie, układ przeniesienia napędu; II moduł - oświetlenie, układ kierowniczy, recykling; III moduł motocykle - zajęcia w języku angielskim; IV moduł - silniki, nadwozia, koła; V moduł urządzenia elektryczne i elektroniczne;

W efekcie realizacji zajęć uczestnik m.in.: posiadł wiedzę nt. innowacyjnych rozwiązań w transporcie (samochód autonomiczny); wykonywał czynności serwisowe podstawowych podzespołów w pojazdach samochodowych i w motocyklach; posługiwał się językiem branżowym angielskim w stopniu komunikatywnym;

ZADANIE 6 Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunków Technik budownictwa, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

W zadaniu uczestniczyło 8 uczniów (2K 6M). Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli. Łącznie zrealizowano 150 godzin.

Program modułowy obejmie 2 moduły: I - moduł teoretyczny, w tym, m.in. :rozwiązania materiałowe stosowane w pokryciach dachowych; czytanie dokumentacji technicznej; technologie robót dekarskich i montażowych;

II- moduł praktyczny, w tym m.in.: praktyczne zastosowanie rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w robotach dekarskich; wykonywanie wybranych prac  budowlanych; pokazy instruktażowe (np. montaż okien, obróbka blacharska);

W efekcie udziału w projekcie uczeń m.in.: posiadł wiedzę nt. rozwiązań materiałowych stosownych w pokryciach dachowych; potrafił czytać dokumentację techniczną; znał i stosował rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i technologiczne w robotach dekarskich; wykonywał wybrane prace budowlane;

 

ZADANIE 7 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik elektryk, Technik energetyk, elektryk uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.
W zadaniu uczestniczyło 12 uczniów (12M). Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli. Łącznie zrealizowano 200h.

Program nauczania składał się z 2 modułów: I moduł - (nabycie kompetencji): eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych m.in.: budowa i eksploatacja  urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, aparatura kontrolno-pomiarowa, ochrona przeciwporażeniowa, zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Oraz II moduł - (uzyskanie kwalifikacji) : eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1 KV (50h), w tym m.in.: ochrona od porażeń, wymagania w zakresie przewodów i uziomów, ogólne warunki eksploatacji urządzeń, pomiary elektryczne; BHP.
Udział w zadaniu zakończony był egzaminem przed Komisją SEP. 12 uczniów  uzyskało certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji eksploatacji urządzeń sieci instalacji elektrycznych do 1 kV.

 

Udział we wszystkich zadaniach oraz nabyte umiejętności i kompetencje zostały potwierdzone wydanymi przez CEZ w Sieradzu zaświadczeniem, kwalifikacje zdobyte w zadaniu 2 lub 7 potwierdzone są przez właściwe instytucje walidujące.

 

ZADANIE 8 Organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami.

Staże/praktyki realizowane są we współpracy z potencjalnymi pracodawcami prowadzącymi działalność zbieżną z obszarem kształcenia a operującymi na lokalnym rynku pracy.

Uczniowie technikum realizują staże a uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej praktyki.

Pracodawcy współpracując przy realizacji stażu/praktyki uczestniczyli, opiniowali i współtworzyli programy nauczania realizowane podczas stażu/praktyki u pracodawcy z wykorzystaniem posiadanych przez niego maszyn/urządzeń.

Uczniowie realizują staże/praktyki w wymiarze 150 godzin na ucznia.

W pierwszej edycji staże/praktyki realizuje 84 uczniów, którzy wcześniej skończyli zajęcia w poszczególnych zadaniach.

Staże/praktyki realizowane są od lutego 2019r i zakończą się w sierpniu 2019r.

Umiejętności i kompetencje nabyte podczas stażu/praktyki są potwierdzone wydanym przez pracodawcę zaświadczeniem.

 

ZADANIE 9 Wyposażenie/ doposażenie pracowni dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik elektryk, Technik mechatronik w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.

 

ZADANIE 10 Wyposażenie/ doposażenie pracowni dla zawodu Blacharz samochodowy, Ślusarz, Lakiernik, Technik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, oraz zwiększanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

W ramach zad. 9-10  zaplanowano zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych dla zawodów: technik Oze, T/El; T/Mtr, B/Sam, Ślusarz, Lakiernik, T/Sam, T/Bud.

Wyposażenie pracowni/warsztatów w ramach zad.9-10 odpowiada potrzebom CEZ, zapewnia wysoką jakość kształcenia i jest zgodne z podstawą program kształcenia dla danego zawodu.

Wyboru doposażenia dokonano zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanym zapotrzebowaniem CEZ w tym zakresie, a także z zgodnie z posiadanym przez CEZ wyposażeniem, z wnioskami wynikającymi z przeprowadzenia spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia, uwzględniającym rekomendacje otoczenia społ.- gospodarczego.

 

Realizowane są również szkolenia dla  17 nauczycieli (2K/15M) z zakresu obsługi zakupionego sprzętu. Szkolenia prowadzone są przez przedstawicieli serwisów maszyn i urządzeń zakupionych w ramach realizacji zakupów zgodnych z budżetem projektu.

W kolejnym roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą zajęcia drugiej edycji naszego projektu. Zajęcia realizowane będą w tych samych zadaniach.

Aktualizacja 16.12.2019

Druga edycja projektu rozpoczynająca się naborem od września 2019r również będzie realizowała siedem zadań, takich samych jak w poprzedniej edycji.

Naborem zostanie objętych 84 uczniów (kobiet i mężczyzn) odbywających zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Zajęcia będą realizowane systemem modułowym według ustalonego harmonogramu. Planowane zakończenie zajęć to czerwiec 2019r i w okresie wakacji odbycie przez uczniów staży/praktyk zawodowych realizowanych u lokalnych pracodawców.

Pierwsze zajęcia edycji drugiej rozpoczęły się w zadaniu 5 i 6 odpowiednio 07.09.2019 i 09.09.2019r. W pozostałych zadaniach zajęcia rozpoczęły się w miesiącu październiku.

Zadanie 1 Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego

W bieżącym okresie rozpoczęto II edycję zajęć(11.10.2019), w której udział bierze 10 uczniów (1K/9M) wszyscy uczniowie przed przystąpieniem do zajęć zostali poddani diagnozie wstępnej. Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli Andrzeja Czapnika i Łukasza Dudkowskiego. Tematyka zajęć prowadzonych w październiku i listopadzie dotyczyła m.in.:

* Budowy, zasad działania instalacji fotowoltaicznej PV
* Montażu instalacji OFF grid
* Sposobów zabezpieczeń instalacji PV
* Podłączenia instalacji z komponentami.
* Zastosowania zestawów solarnych, rodzajów wykorzystywanych układów
* Elementów składowych zestawów do produkcji energii cieplnej
* Montażu pieca do spalania biomasy. Programowanie sterowania procesu spalania
* Montażu pieca kominkowego z płaszczem wodnym.

Uczniowie będą kontynuować realizację zajęć w kolejnym okresie.

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe oraz działania z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie 2 Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskanie kwalifikacji spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego.

W bieżącym okresie rozpoczęto II edycję zajęć których udział wzięło 16 uczniów (16M). Wszyscy uczniowie przed przystąpieniem do zajęć zostali poddani diagnozie wstępnej. Zajęcia prowadzone są przez czterech nauczycieli: Jana Kłosa, Dariusza Śmigierę, Pawła Wojtyrę oraz Leszka Strzałkowskiego. W zajęciach z przygotowania do uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji spawania metodą MAG udział bierze 8 uczniów (M) i 8 uczniów (M) w spawaniu metodą MMA. Tematyka zajęć teoretycznych dla obu grup dotyczyła m.in.:

* Budowę i użytkowanie urządzeń do spawania
* Przygotowania elementów do spawania
* Spawalności stali, zapobieganiu pęknięć, obróbce po spawaniu.

Podczas zajęć praktycznych uczniowie wykonywali m.in.:

* Spawanie blach-spoina pachwinowa, złącze teowe, narożne, pozycja PB, PA, PC, PF
* Spawanie blach z rurami.

Tematyka zajęć modułowych dotycząca napraw blacharskich oraz renowacji samochodów zabytkowych dotyczyła m.in.:

MODUŁ I- NAPRAWY BLACHARSKIE NADWOZI SAMOCHODOWYCH:

* Dokumentacja stanu nadwozia , pomiar powłoki lakierniczej.

* Wymiana elementów nadwozia.

* Wymiana elementów nadwozia.

* Wymiana elementów nadwozia.

MODUŁ II- TECHMOLOGIE RENOWACJI SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH:

* Weryfikowanie elementów do naprawy lakierniczej

* Weryfikowanie elementów do naprawy lakierniczej

* Weryfikowanie elementów do naprawy lakierniczej

* Szpachlowanie elementów w naprawie lakierniczej

* Szpachlowanie elementów w naprawie lakierniczej.

Uczniowie będą kontynuować realizację zajęć w kolejnym okresie rozliczeniowym

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe oraz działania z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie 3 Mechatronika –  technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego.

 

W bieżącym okresie rozpoczęto II edycję zajęć 10 uczniami (M), którzy przed przystąpieniem do zajęć zostali poddani diagnozie wstępnej. Zajęcia prowadzone są w dwóch gr. pięcioosobowych przez 3 nauczycieli: Wojciech Banaszczyk,  Jerzy Rynak oraz Jerzy Sowiński.

Zajęcia prowadzone są w formie modułowej, których tematyka dotyczyła m.in.:

MODUŁ I:

*Pomiarów diagnostycznych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych*

Wykonywania rozruchu pneumatycznych i elektrycznych elementów

*Testowania działania czujnikó i przetworników w urządzeniach mechatronicznych.

MODUŁ II:

*Podłączenia elementów układu hydraulicznego

*Montowania układów hydraulicznych

*Montowania układu elektropneumatycznego sterowanego elektrycznie oraz za pomocą sterownika PLC.

MODUŁ III:

*Wymiarowania przedmiotów pod kątem obróbki CNC

*Narzędzia pomiarowe i ich budowa

*Programowanie toczenia powierzchni walcowych

Uczniowie będą kontynuować realizację zajęć w kolejnym okresie rozliczeniowym

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe oraz działania z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W bieżącym okresie rozpoczęto realizację zajęć z 10 uczniami (4K/6M) w tym jednym (M), który został przywrócony do projektu. Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć zostali poddani diagnozie wstępnej. Zajęcia prowadzone są przez p. Agnieszkę Świniarską. Podczas zajęć uczniowie uzyskali informacje na temat możliwości dalszego kształcenia, lokalnego rynku pracy, rodzaje umów, a także o możliwości i formach prowadzenia własnej działalności. Poruszono też tematy dotyczące osobowości, emocji co pozwoliło uczniom na poznanie siebie. W dn. 25.10.2019 uczniowie wzięli udział w warsztatach ,,Kreatywni na rynku pracy” z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Karier 2019. Głównym celem warsztatów było pobudzenie młodzieży do wyrażania własnych myśli, pomysłów oraz emocji a także zachęcenie do kreatywności na rynku pracy.

Forma prowadzonych zajęć: wykład, ćwiczenia, burza mózgów.

Uczniowie będą kontynuować realizację zajęć w kolejnym okresie rozliczeniowym

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe oraz działania z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie 5 Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego

 

W bieżącym okresie rozpoczęto II edycję zajęć z 12 uczniami (12M), którzy przed przystąpieniem do zajęć zostali poddani diagnozie wstępnej. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach 6 osobowych. W bieżącym okresie zajęcia prowadził Paweł Wolski.

Tematyka zajęć dla obu grup dotyczyła m.in.:

*Przepisów BHBP oraz p-poż obowiązujących podczas zajęć

*Przemysłu motoryzacyjnego

*Nowoczesnych paliw i smarów

*Działania, ekologii, serwisowania, diagnostyki oraz sterowania tss

*Nowoczesnych urządzeń serwisowych

*Napędów hybrydowych i ich serwisowania

*Napędów elektrycznych.

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe oraz działania z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie 6 Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego

W bieżącym okresie rozpoczęto realizację II edycję zajęć z 8 uczniami (3K/5M), wszyscy uczniowie przed przystąpieniem do zajęć zostali poddani diagnozie wstępnej. Zajęcia prowadzone są w formie modułowej przez dwóch nauczycieli.

MODUŁ I zajęcia prowadziła Beata, która podczas swoich zajęć poruszyła tematykę dotyczącą przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska obowiązujących podczas prac dekarskich. Uczniowie zostali również zapoznani z elementami składowymi dachów oraz stropodachów, ich rozwiązaniem konstrukcyjnym i pokryciowym, z zakresem robót dekarskich.

MODUŁ II zajęcia prowadzi Michał Świniarski. Tematyka zajęć dotyczyła m.in.:

*Obsługi narzędzi i sprzętu do robót dekarskich i montażowych.
*Prawidłowej organizacji stanowiska pracy
*Wykorzystania narzędzi pomiarowych i ich zastosowanie podczas pomiarów
*Wykonania więźby dachowej, odwodnieni dachu oraz obróbki blacharskiej.

Uczniowie będą kontynuować realizację zajęć w kolejnym okresie rozliczeniowym

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe oraz działania z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie 7 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego

W bieżącym okresie rozpoczęto II edycje zajęć z 12 uczniami (M), którzy przed przystąpieniem do zajęć zostali poddani diagnozie wstępnej. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach  przez Konrada Chachułę oraz Jarosława Wolniewicza.

Tematyka zajęć dla obu grup dotyczyła m.in.:

*Przepisów techniczno- budowlanych

* Warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki, rodzajów ochrony przeciwpożarowej

*Wyłączników różnicowoprądowych i nadmiarowo- prądowych oraz przewodów i uziomów.

Uczniowie będą kontynuować realizację zajęć w kolejnym okresie rozliczeniowym

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe oraz działania z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji projektu prowadzone są działania promocyjno – informacyjne polegające na:

*Opracowaniu  i wydrukowaniu dwóch wzorów plakatów, które zostały rozwieszone na terenie CEZ (tablica ogłoszeń, pracownie) oraz szkołach współpracujących z CEZ.

*Zostały opracowane ulotki reklamujące projekt.

*Zostały oznaczone pracownie, w których realizowane są zajęcia i biuro projektu.
*Opracowano i przygotowano naklejki w trzech formatach do oznaczenia sprzętu zakupionego dla realizacji projektu.
*Na stronie internetowej zamieszczono  szczegółowy harmonogram zajęć.

Podjęte działania równościowe:

Personel projektu posiada wymaganą wiedzę (nabytą we wcześniej zrealizowanych projektach z EFS) w zakresie obowiązku przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn i potrafi ja stosować w codziennej praktyce na rzecz projektu. W trakcie realizacji projektu prowadzony jest równościowy monitoring wskaźników projektu. W skład kadry zarządzające wchodzą zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Po zakończeniu realizacji zajęć w każdym zadaniu uczniowie otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie przez nich kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.

Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli udział w II edycji projektu zostali zapoznani z zasadami realizacji projektu.

Każdy uczeń - uczestnik projektu jest zobowiązany do odbycia stażu  (uczeń technikum) lub praktyki (uczeń szkoły zawodowej zasadniczej) zawodowych we współpracy z pracodawcami lokalnego rynku pracy. Staż/praktyka jest płatna i trwa 150 godzin.

Staże/praktyki będą realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami prowadzącymi działalność zbieżną z obszarem kształcenia, którzy prowadzą działalność na lokalnym rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.

Umiejętności i kompetencje nabyte podczas stażu/praktyki zostaną potwierdzone wydanym przez pracodawcę zaświadczeniem.

opracował: Dariusz Śmigiera