Przeskocz do treści

O projekcie

Projekt skierowany jest do: dziewcząt i chłopców, uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizujących zajęcia praktyczne w CEZ.

Cel projektu: Zwiększenie we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • kurs „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV”
 • odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych
 • kurs spawania metoda MAG, MMA z modułem napraw blacharskich i renowacją pojazdów zabytkowych
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • mechatronika – technologia, która zmieni świat
 • serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć w języku angielskim
 • prace dekarskie w budownictwie
 • staż lub praktyka zawodowa

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 778 795,53zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 600 915,97zł

Z dniem 01.09.2018 roku Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu rozpoczęło realizację projekt nr RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/18 pt. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu są organizowane i realizowane dodatkowe zajęcia specjalistycznych w zakresie: odnawialnych źródeł energii; napraw blacharskich, spawania metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, kwalifikacji SEP do 1 kV.

Realizacja projektu przewidziana jest w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. W siedmiu zadaniach projektu udział ma wziąć 168 osób w tym 8 kobiet  i 160 mężczyzn uczniów szkoły.

Biuro projektu mieści się w siedzibie realizatora projektu: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2 pokój 12,

W ramach realizacji projektu prowadzone są działania promocyjno – informacyjne polegające na:

 • Opracowaniu i wydrukowaniu dwóch wzorów plakatów, które zostały rozwieszone na terenie CEZ (tablica ogłoszeń, pracownie). Przekazano plakaty do szkoły ZSP nr 1 w Sieradzu ponieważ to z niej jest najwięcej uczniów w projekcie, poinformowano pozostałe szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Sieradzkiego.
 • Zostały opracowane ulotki reklamujące projekt.
 • Zostały oznaczone pracownie, w których realizowane są zajęcia i biuro projektu.
 • Opracowano i przygotowano naklejki w trzech formatach do oznaczenia sprzętu zakupionego dla realizacji projektu.
 • Na stronie internetowej zamieszczono szczegółowy harmonogram zajęć, który na chwilę obecna został zaplanowany do końca grudnia 2018r.

Podjęte działania równościowe:

Personel projektu posiada wymaganą wiedzę (nabytą we wcześniej zrealizowanych projektach z EFS) w zakresie obowiązku przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn i potrafi ja stosować w codziennej praktyce na rzecz projektu. W trakcie realizacji projektu prowadzony jest równościowy monitoring wskaźników projektu. W skład kadry zarządzające wchodzą zarówno kobiety jak i mężczyźni.

W ramach działań rekrutacyjnych opracowano dokumenty rekrutacyjne, które są dostępne na stronie internetowej szkoły, biurze projektu a także u nauczycieli prowadzących zajęcia. Przeprowadzono rekrutację, która rozpoczęła się 01.09.2018r i zakonczyła15.10.2018r. Proces rekrutacji przebiegał z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji.

Udział w projekcie rozpoczęło łącznie 68 osób (2Kobiety/66Męższczyzn), w tym 10 uczniów(1K/9M) bierze udział w dwóch zadaniach. Wszyscy uczniowie kontynuują udział w projekcie.

Na stronie internetowej CEZ znajduje się aktualny harmonogram zajęć z wykazem pracowni.

17.04.2019

 

W pracowniach Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu kontynuowana jest realizacja projektu nr RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/18 pt. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 778 795,53zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 600 915,97zł

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów szkoły zawodowej. Dotyczy to przyszłych techników jak i absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Uczniowie na zajęciach zdobywając dodatkową wiedzę podnoszą swoje umiejętności nabywają nowych kompetencji.

Efektem pracy w zadaniu 2 jest dodatkowo zdobycie kwalifikacji spawania metodą MAG lub MMA a w zadaniu 7 zdobycie kwalifikacji obsługi urządzeń elektrycznych do 1kV.

Wsparcie skierowane jest do osób, które uczą się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

W zadaniu 1, Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, kontynuowano realizację zadania , w którym udział bierze 10 uczniów (mężczyzn). Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli, którzy w miesiącu lutym i marcu zrealizowali 38 godz. zajęć.

Tematyka prowadzonych zajęć przez obejmowała:

Układu hybrydowego – kolektor z piecem- oraz jego montaż

Zasady termodynamiki związanej z wymianą ciepła. Procesami termodynamicznymi zachodzącymi w  pompie ciepła. Rodzajach i zasadach działania sprężarek , które są stosowane  w pompach ciepła. Montaż i instalacja OFF grid

Podłączanie instalacji z komponentami

Uruchamianie instalacji, pomiary parametrów prądowych. Pomiary zacienienia.

Wyznaczanie miejsc instalacji PV.

Uruchamianie instalacji, pomiary parametrów prądowych.

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe.

Zadanie 2 Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskanie kwalifikacji spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego.

W miesiącu lutym rozpoczęto realizację zajęć z kolejnymi grupami, które liczą łącznie 16 uczniów (mężczyzn )- po 8 w każdej grupie. Zajęcia prowadzone są przez czterech nauczycieli, którzy łącznie zrealizowali 276 godzi zajęć edukacyjnych z zakresu naprawy i renowacji samochodów i motocykli oraz przygotowujących do pracy spawacza metody MAG lub MMA.

Podczas zajęć teoretycznych ze spawania metodą MAG i MMA uczniowie wykonali spawanie stali spoinami pachwinowymi i czołowymi w pozycjach spawania podolnej, nabocznej, pionowej i naściennej. Wszystkie prace wykonane przez uczniów zostały omówione oraz ocenione. Oceniane również było przygotowanie stanowiska pracy oraz stosowanie przepisów BHP.

Na zajęciach teoretycznych uczniowie zapoznali się z budową i użytkowaniem urządzeń do spawania, rodzajami złączy oraz spoin. Ponadto uzupełnili swoją wiedzę o metody badań połączeń spawanych oraz jak usuwać i zapobiegać naprężeniu i odkształceniu spawalniczemu.

Zajęcia dotyczące napraw blacharskich nadwozi samochodowych obejmowały  m.in. następujące tematy:

Dokumentacja stanu nadwozia, pomiar powłoki lakierniczej

Wymiana elementów nadwozia

Demontaż podzespołów do naprawy

Montaż pojazdu na ramie naprawczej

Naprawa tworzyw sztucznych

Wymiana skorodowanych elementów nadwozia

Naprawa panelowa z użyciem spottera, spawarki i lutospawarki

Technologia projektowania i wykonywania formatek blacharskich

Zastosowanie nagrzewnicy indukcyjnej w naprawach.

Na zajęciach dotyczących technologii renowacji samochodów zabytkowych tematyka zajęć dotyczyła m.in.:

Weryfikowania elementów do naprawy lakierniczej

Przygotowanie elementów do lakierowania

Farby i lakiery w naprawach nadwozi samochodowych

Technologie lakierowania różnych materiałów konstrukcyjnych

Konserwacja nadwozia i podwozia.

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe.

Zadanie 3 Mechatronika –  technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego.

W okresie luty – marzec 2019r kontynuowano realizację zadania, w którym udział bierze 10 uczniów (mężczyzn). Zajęcia prowadzone są w formie modułowej przez trzech nauczycieli, którzy łącznie zrealizowali 92 godziny zajęć.

Moduł I tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła m.in.:

Uruchamiania i testowania urządzeń mechatronicznych wykorzystujących sterownik PLC.

Montowanie systemów mechatronicznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Programowanie i testowanie układu mechatronicznego z wykorzystaniem sterownika PLC.

Moduł II  prowadzi

Podłączenia sterownika PLC układu elektropneumatycznego.

Testowanie pracy układu elektropneumatycznego

Wykonywanie pomiarów w układzie elektropneumatycznym.

Programowanie i testowanie układu elektropneumatycznego sterowanego za pomocą sterownika PLC.

Moduł III

Uruchamiania programu w trybie automatycznym na tokarce

Programowanie frezowania powierzchni czołowych i rowków.

Programowanie frezowania konturów kształtowych.

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe

ZADANIE 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

W okresie luty - marzec kontynuowano realizacje zadania dla  grupy I 10 uczniów (1 kobieta
/ 9 mężczyzn), oraz rozpoczęto zajęcia z grupą II licząca 10 uczniów(mężczyzn). Wszyscy uczniowie rozpoczynający udział w projekcie zostali poddani diagnozie wstępnej. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany doradca zawodowy, który w bieżącym okresie zrealizował łącznie 10 godzin zajęć.

Tematyka zajęć prowadzonych dla GRUPY I dotyczyła odpowiedniego zachowania się w nowym miejscu pracy a także utrzymania poprawnych  stosunków z kolegami z pracy. Uczniowie pracowali również z programem multimedialnym ,,Nauka języków obcych oknem na świat”

W bieżącym okresie rozliczeniowym zrealizowano całość zaplanowanego w projekcie wsparcia dla grupy I. Wszyscy zostali objęcia diagnozą końcową, w wyniku której 10 uczniów (1 kobieta / 9 mężczyzn) nabyło kompetencje zgodnie z 4 etapami: Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie.

Tematyka prowadzonych zajęć dla GRUPY II dotyczyła m.in.:

Osobowości - jej składowych, oraz typów.

Charakteru - jego cechy, sposobów kształtowania oraz czynników mających wpływ na charakter i sposób postępowania.

Emocji - powstawania, klasyfikacji. W czasie zajęć uczestnicy rozpoznali własne mocne i słabe strony, określili swoje zainteresowania.

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe.

Zadanie 5 Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego

W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowano realizacje zajęć, w których udział bierze 12 uczniów (mężczyzn). Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach 6 osobowych przez 4 nauczycieli, którzy w bieżącym okresie zrealizowali łącznie 124 godziny zajęć.

Tematyka zajęć realizowana przez poszczególnych nauczycieli dotyczyła:

Moduł 1

Sprawdzania skuteczności działania układu hamulcowego za pomocą opóźniomierza. Wpływa stanu technicznego elementów układu hamulcowego na skuteczność działania układu i bezpieczeństwo pojazdów-weryfikacja elementów hamulców tarczowych. Wpływ stanu technicznego elementów układu hamulcowego na skuteczność działania układu i bezpieczeństwo pojazdów-weryfikacja elementów hamulców bębnowych.

Moduł 2

Zawieszenia w motocyklach. Łańcuchy napędowe. Regulacja luzów zaworowych w motocyklach. Naprawy sprzęgła motocyklowego. Układu tłokowo-korbowe. Motocyklowych ciekawostek. Zajęcia prowadzone  w języku angielskim dotyczyły: materiałów w budowie samochodów, akumulatorów. Anglojęzyczne skróty w motoryzacji. Numery VIN. Mechanizm różnicowy. Skrzynia biegów.

Moduł 3

Obwodu zasilania, łączenia źródeł prądu, obwodów zasilania samochodów hybrydowych i elektrycznych. Budowy, zasady działania akumulatora i alternatora, pomiaru ciągłości i stanu izolacji uzwojeń alternatora. Badania alternatora po naprawie, badania prądu ładowania, sprawdzanie regulatora napięcia-prądnica.

Moduł 4

Nowoczesnego serwisowania kół. Nowoczesnego układu kierowniczego. Serwisowania układów kierowniczych. Recyklingu pojazdów. Przyszłości pojazdów. Przyszłości urządzeń serwisowych.

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe.

Zadanie 6 Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego

W okresie luty - marzec kontynuowano realizację zadania przez 8 uczniów(2 kobiety / 6 mężczyzn). Zajęcia prowadzone są  w formie modułowej przez dwóch nauczycieli, którzy łącznie zrealizowali 27 godzin zajęć.

Moduł I Tematyka dotyczyła

Napraw, remontów i konserwacji pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich. Przeglądu materiałów dekarskich dostępnych na rynku budowlanym.

Moduł II Tematyka dotyczyła

Składowania materiałów budowlanych na placu budowy. Montażu i demontażu rusztowań wykorzystywanych w robotach budowlanych zgodnie  z przepisami.

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe.

Zadanie 7 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego

W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowano realizację zadania przez 12 uczniów - mężczyzn. Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli, którzy zrealizowali 76 godzin zajęć.

Na przeprowadzonych zajęciach omówiono zagadnienia: ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, wyłącznikach przeciwporażeniowych i nadprądowych, wymagania w zakresie przewodów i uziomów oraz ogólne warunki  eksploatacji urządzeń. Omówiono również zagadnienia dotyczące zabezpieczeń instalacji elektrycznej, osprzęt instalacyjny i źródła światła, a także zagadnienia dotyczące pożarów oraz podział i rodzaje gaśnic.

W ramach zadania zostały uwzględnione działania równościowe.

Zadanie 8

W bieżącym okresie rozliczeniowym w czasie ferii zimowych 22 uczniów (M)rozpoczęło realizację staży, które odbywały się w następujących zakładach pracy.

Firma ,,Mechanika pojazdowa Bartoszek Krzysztof”,99-235 Pęczniew, Jadwichna 54. Uczniowie
(2 mężczyzn) zrealizowali po 112 godz. stażu.

Firma ,,Partner serwis Paweł Gołąb”,98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 206. Uczniowie(2 mężczyzn) zrealizowali po 120 godzin stażu.

Firma ,,MB Partner Michał Bień”,98-260 Burzenin, ul. Witosa 4. Uczniowie (2 mężczyzn) zrealizowali po 112 godzin zajęć.

Firma ,,Agnieszka Stelmasiak”,98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 149. Uczniowie(2 mężczyzn) zrealizowali po 112 godzin stażu.

Firma ,,ZPHU WIT-METAL”98-200 Sieradz, Chojne ul. Leśna 2.Uczniowie zrealizowali po 122 godz stażu(2 mężczyzn) oraz 144 godz praktyk(1M).

Firma ,,Mechanika pojazdowa Marek Turała”98-290 Warta, Glinno 19a. Uczniowie zrealizowali po 90 godzin stażu (1 mężczyzna) oraz 60 godzin stażu (1mężczyzna).

Firma ,,Auto-Complex Grzegorz Plichta.Blacharstwo,lakiernictwo,wulkanizacja”,98-285 Wróblew, Charłupia Wielka 8. Uczniowie (2 mężczyzn) 120 godzin stażu/praktyk.

Firma ,,Auto-Punkt Zbigniew Ziółkowski”,98-161 Zapolice, Swędzieniowice 52. Uczniowie zrealizowali po 110 godzin stażu (1mężczyzna) i 86 godzin stażu (1mężczyzna).

Firma ,,BS Paluch”,98-270 Złoczew, Miklesz 5. Uczniowie zrealizowali 70 godzin stażu(1 mężczyzna) oraz 65 godzin stażu(1 mężczyzna).

Firma ,,Agromech Aniela Bartosz”,98-270 Złoczew, Bujnów 7. Uczniowie (2 mężczyzn) zrealizowali po 100 godzin stażu.

Firma ,,ZPHU wit-Metal”,98-200 Sieradz, Chojne ul. Leśna 2. Uczeń 1 (mężczyzna) zrealizował 144 godzin praktyk.

W bieżącym okresie rozliczeniowym poniesiono następujące wydatki:

Wykupiono  ubezpieczenie dla uczniów.

Kolejny okres rozliczeniowy

Zadanie 1

Kontynuacja realizacji zajęć. Tematyka prowadzonych zajęć będzie dotyczyła m.in.:

Układu hybrydowego – kolektor z piecem- oraz jego montaż

Zasady termodynamiki związanej z wymianą ciepła. Procesami termodynamicznymi zachodzącymi w  pompie ciepła. Rodzajach i zasadach działania sprężarek , które są stosowane  w pompach ciepła. Montaż i instalacja OFF grid

Podłączanie instalacji z komponentami

Uruchamianie instalacji, pomiary parametrów prądowych. Pomiary zacienienia.

Wyznaczanie miejsc instalacji PV.

Uruchamianie instalacji, pomiary parametrów prądowych.

Zadanie 2

Kontynuacja realizacji zajęć. Tematyka prowadzonych zajęć  z zakresu spawalnictwa będzie dotyczyła m.in.:

Spawanie blach z rurami

Wykonywanie złączy spawanych

Spawanie blach z rurami

Oznaczenia i wymiarowanie spoin

Zapisywanie technologii spawalniczych.

Tematyka zajęć z renowacji samochodów zabytkowych będzie dotyczyła:

Napraw lakierniczych,

Renowacji powłoki lakierniczej

Konserwacji podwozia i nadwozia

BHP i ochrona środowiska w lakierni

Tematyka zajęć dotyczących napraw blacharskich:

Naprawy wycinkowe

Technologia projektowania i wykonywania formatek blacharskich

Zastosowanie nagrzewnicy indukcyjnej w naprawach.

BHP i ochrona środowiska w lakierni

 

Zadanie 3

Kontynuacja realizacji zajęć. Tematyka prowadzonych zajęć będzie dotyczyła m.in.:

Programowanie i testowanie układu mechatronicznego z wykorzystaniem sterownika PLC.

Uruchamianie programów frezowania w trybie automatycznym.

Zadanie 4

Kontynuacja realizacji zajęć z grupą II. Tematyka prowadzonych zajęć będzie dotyczyła m.in.:

Czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na rozwój kariery

Pisanie CV oraz listu motywacyjnego

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zadanie 5

Kontynuacja realizacji zajęć. Tematyka prowadzonych zajęć przez nauczycieli będzie dotyczyła:

Wpływ stanu technicznego elementów układu hamulcowego na skuteczność działania układu i bezpieczeństwo pojazdów-weryfikacja elementów hamulców bębnowych. Serwisowanie nowoczesnych elektronicznych układów komfortu i bezpieczeństwa: ABS, ASR, ESP. Nowoczesne sprzęgła samochodowe, metody ich sterowania-wady i zalety. Serwisowanie skrzyń biegów i przekładni głównych-dobór przełożeń.

Układy tłokowo-korbowe. Motocyklowe ciekawostki. Układy hamulcowe. Zawieszenia.

Prądnico-rozrusznik, rozrusznik samochodowy, systemy start-stop, samochodowa instalacja elektryczna. Instalacje oświetleniowe, budowa i obsługa instalacji oświetleniowej, lokalizowanie usterek instalacji i jej naprawa.

Zadanie 6

Kontynuacja realizacji zajęć.

Tematyka prowadzonych zajęć będzie dotyczyła:

Montażu okryć dachowych i innych elementów dachowych.

Zadanie 7

Kontynuacja realizacji zajęć.

Tematyka prowadzonych zajęć będzie dotyczyła pomiarów elektrycznych oraz montażu układów w zakresie zabezpieczeń instalacji elektrycznej i układów w inteligentnych instalacjach.

Zadanie 8

Kontynuacja realizacji staży przewidziana jest w okresie VII-VIII 2019 oraz w VII-VIII 2020r.

Koszty rozliczane

Biuro projektu mieści się w siedzibie realizatora projektu: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.  W ramach realizacji projektu prowadzone były i są działania promocyjno - informacyjne polegające na rozmieszczeniu plakatów informujących o projekcie na terenie CEZ (portiernia, tablica ogłoszeń, sale oraz pracownie. Plakaty znajdują się również w ZSP nr. 1 w Sieradzu skąd jest najwięcej uczniów w projekcie. Pozostałe szkoły zostały poinformowane o realizacji projektu. Wszystkie pracownie w których realizowane są zajęcia projektowe zostały oznaczone. Na stronie internetowej szkoły http://cezsieradz.com.pl/cez/index.php zamieszczony jest harmonogram zajęć projektowych. Dokumenty rekrutacyjne, które zostały opracowane znajdują się w biurze projektu, u nauczycieli prowadzących zajęcia a także na stronie internetowej szkoły. W bieżącym okresie rozliczeniowym przeprowadzono rekrutację do Zadania 2 oraz Zadania 4. Wszyscy nowi  uczniowie zostali wprowadzeni do monitoringu uczestników w SL 2014.Podjęte działania równościowe: Personel projektu posiada wymaganą wiedzę(nabytą we wcześniej realizowanych projektach z EFS) w zakresie obowiązku przestrzegania zasad równości szans i kobiet i mężczyzn i potrafi je stosować w codziennej praktyce na rzecz projektu. W skład kadry zarządzającej wchodzą zarówno kobiety jak i mężczyźni. W bieżącym okresie rozliczeniowym uzupełniono następujące wskaźniki produktu:* Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 16 uczniów(16M)* Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie 16 uczniów(16M)* Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] 22 uczniów(M).W bieżącym okresie rozliczeniowym skorygowano wskaźnik produktu narastająco dotyczący:* Liczby nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie 17 osób(2K/15M).