Przeskocz do treści

O projekcie

Projekt skierowany jest do: dziewcząt i chłopców, uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizujących zajęcia praktyczne w CEZ.

Cel projektu: Zwiększenie we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W ZADANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

 • kurs „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV”
 • odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych
 • kurs spawania metoda MAG, MMA z modułem napraw blacharskich i renowacją pojazdów zabytkowych
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • mechatronika – technologia, która zmieni świat
 • serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć w języku angielskim
 • prace dekarskie w budownictwie
 • staż lub praktyka zawodowa

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 778 795,53zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 600 915,97zł

Z dniem 01.09.2018 roku Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu rozpoczęło realizację projekt nr RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/18 pt. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu są organizowane i realizowane dodatkowe zajęcia specjalistycznych w zakresie: odnawialnych źródeł energii; napraw blacharskich, spawania metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, kwalifikacji SEP do 1 kV.

Realizacja projektu przewidziana jest w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. W siedmiu zadaniach projektu udział ma wziąć 168 osób w tym 8 kobiet  i 160 mężczyzn uczniów szkoły.

Biuro projektu mieści się w siedzibie realizatora projektu: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2 pokój 12,

W ramach realizacji projektu prowadzone są działania promocyjno – informacyjne polegające na:

 • Opracowaniu i wydrukowaniu dwóch wzorów plakatów, które zostały rozwieszone na terenie CEZ (tablica ogłoszeń, pracownie). Przekazano plakaty do szkoły ZSP nr 1 w Sieradzu ponieważ to z niej jest najwięcej uczniów w projekcie, poinformowano pozostałe szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Sieradzkiego.
 • Zostały opracowane ulotki reklamujące projekt.
 • Zostały oznaczone pracownie, w których realizowane są zajęcia i biuro projektu.
 • Opracowano i przygotowano naklejki w trzech formatach do oznaczenia sprzętu zakupionego dla realizacji projektu.
 • Na stronie internetowej zamieszczono szczegółowy harmonogram zajęć, który na chwilę obecna został zaplanowany do końca grudnia 2018r.

Podjęte działania równościowe:

Personel projektu posiada wymaganą wiedzę (nabytą we wcześniej zrealizowanych projektach z EFS) w zakresie obowiązku przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn i potrafi ja stosować w codziennej praktyce na rzecz projektu. W trakcie realizacji projektu prowadzony jest równościowy monitoring wskaźników projektu. W skład kadry zarządzające wchodzą zarówno kobiety jak i mężczyźni.

W ramach działań rekrutacyjnych opracowano dokumenty rekrutacyjne, które są dostępne na stronie internetowej szkoły, biurze projektu a także u nauczycieli prowadzących zajęcia. Przeprowadzono rekrutację, która rozpoczęła się 01.09.2018r i zakonczyła15.10.2018r. Proces rekrutacji przebiegał z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji.

Udział w projekcie rozpoczęło łącznie 68 osób (2Kobiety/66Męższczyzn), w tym 10 uczniów(1K/9M) bierze udział w dwóch zadaniach. Wszyscy uczniowie kontynuują udział w projekcie.

Na stronie internetowej CEZ znajduje się aktualny harmonogram zajęć z wykazem pracowni.